Kajerød Have Grundejerforening.

bestyrelsen

Bestyrelsens daglige opgaver - udpluk af foreningens love.:

§ 7 – Daglig ledelse. Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der enkeltvis vælges på den ordinære generalforsamling for en periode på 2 år. Genvalg kan finde sted. Mindst et medlem af bestyrelsen må ikke være på valg. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, en næstformand, der samtidig er sekretær, og en kasserer. Den fastsætter i øvrigt selv sin forretningsgang og fører referat over behandlede emner og de trufne beslutninger.

§ 8 – Bestyrelsens opgaver. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private. Den råder over foreningens midler i overensstemmelse med lovene og de på generalforsamlingen tagne beslutninger, samt behandler og træffer afgørelser i sager, som forelægges foreningen til generalforsamlingens eller bestyrelsens behandling. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg bestående af medlemmer udenfor bestyrelsen til varetagelse af konkrete opgaver og undersøgelser. Udvalgets overvejelser, forslag og konklusioner forelægges bestyrelsen, der træffer afgørelse om det videre forløb. Bekendtgørelser fra bestyrelsen udsendes skriftligt til medlemmerne.

 

HUSK Miljødag.

Den 6 September kl. 13:00

Vi mødes på plads 3 til en orientering ved næstformanden.

hjemmesiden

bo trygt