Kajerød Have Grundejerforening.

generalforsamling

§ 12 – Generalforsamling
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i foreningens anliggender. Kun den kan give, ændre eller ophæve vedtægterne.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes skriftligt med mindst 21 dages varsel. Regnskab for det foregående år samt budgetforslag for næste år vedlægges indkaldelse. Forslag eller sager der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 8 dage inden den pågældende generalforsamling. Inden generalforsamlingen skal bestyrelsen sørge for, at samtlige medlemmer mindst 3 dage inden er orienteret om forslag, inklusiv eventuelle ændrede budgetforslag. Forslag, der indsendes til bestyrelsen mindre end 8 dage før pågældende generalforsamling og forslag, der rejses ved selve generalforsamlingen, vil blive behandlet under ”eventuelt” og kan ikke afgøres ved afstemning på den pågældende generalforsamling. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen.
 
På den ordinære generalforsamling foretages: 1.Valg af stemmetæller. 2.Valg af dirigent. 3.Valg af referent. 4.Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. 5.Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 6.Forslag fra bestyrelsen. 7.Forslag fra medlemmerne. 8.Budgetforslag og fastlæggelse af kontingent. 9.Valg af medlemmer til bestyrelsen. 10.Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. 11.Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 12.Eventuelt. De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i referat af generalforsamlingen, som underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Referatet sendes frem til medlemmerne inden 21 dage.
 
§ 13 – Afstemning Alle valg og forslag afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre der er tale om emner, der efter lovene kræver halvdelen af medlemmernes tilstedeværelse samt tilslutning med 2/3 majoritet af de fremmødte, herunder befuldmægtigede. Afstemning kan ske ved håndsoprækning, dog skal afstemning ske skriftligt, når blot et medlem kræver det. Ethvert medlem har kun en stemme, uanset hvor mange ejendomme det pågældende medlem ejer. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. Dog kan et medlem kun udøve stemmeretten for sig selv og et andet medlem. Det kan fremgå af fuldmagten, hvilke emner den omfatter, samt stillingstagen dertil. Ægtefælle eller myndige børn kan uden fuldmagt stemme på vegne af det ikke-tilstedeværende medlem. På alle generalforsamlinger skal medlemsprotokollen være til stede. Til beslutning om lovændring, opførelse af fælles faciliteter af betydelig karakter samt til foreningens opløsning fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og afgiver stemme, og at beslutning tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne. Er det foreskrevne antal medlemmer ikke til stede eller repræsenteret, skal bestyrelsen på anmodning fra forslagsstilleren senest 1 måned med 8 dages skriftligt varsel efter generalforsamlingen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling om emnet. På den ekstraordinære generalforsamling kan der uden hensyn til de fremmødtes antal med 2/3 af de afgivne stemmer tages gyldig beslutning. Blanke stemmer regnes ikke for afgivne.
 
§ 14 – Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling afholdes med samme varsel som for ordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på foranledning af: •anmodning fra en forslagsstiller på en ordinær generalforsamling, hvor det foreskrevne antal medlemmer ikke er til stede eller repræsenteret•bestyrelsens skøn •et skriftligt andragende i bestemt formuleret anliggende, når mindst 1/3 af medlemmerne kræver det
På den ekstraordinære generalforsamling foretages: 1.Valg af stemmetæller. 2.Valg af dirigent. 3.Valg af referent. 4.Behandling af fremsendte forslag. 5.Eventuelt. Generalforsamlingen sammenkaldes af bestyrelsen. På den ekstraordinære generalforsamling træffes gyldig beslutning med 2/3-majoritet af de afgivne stemmer, uanset antallet af tilstedeværende. Blanke stemmer regnes for ikke-afgivne.
 
§ 14 – Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling afholdes med samme varsel som for ordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på foranledning af: •anmodning fra en forslagsstiller på en ordinær generalforsamling, hvor det foreskrevne antal medlemmer ikke er til stede eller repræsenteret•bestyrelsens skøn •et skriftligt andragende i bestemt formuleret anliggende, når mindst 1/3 af medlemmerne kræver det
På den ekstraordinære generalforsamling foretages: 1.Valg af stemmetæller. 2.Valg af dirigent. 3.Valg af referent. 4.Behandling af fremsendte forslag. 5.Eventuelt. Generalforsamlingen sammenkaldes af bestyrelsen. På den ekstraordinære generalforsamling træffes gyldig beslutning med 2/3-majoritet af de afgivne stemmer, uanset antallet af tilstedeværende. Blanke stemmer regnes for ikke-afgivne.
 
§ 15 – Ændringer til lovene Således vedtaget på generalforsamlingen den 18. april 1974 med ændringer den 31. marts 1980 og den 30. april 1986. Ændring af lovene vedtaget på generalforsamling den 20. marts 2012. Lovene er oploadet på http://kajeroedhave.dk/ På websitet findes ligeledes øvrige gældende retningslinjer/forhold/fælles interesser for samtlige grundejere i grundejerforeningen.  

 

sidste nyt 

hjemmesiden

bo trygt